Nedenfor følger våre utleievilkår.

  1. Leieperiode – betaling: Det skal betales leie for maskinen pr. kalenderdag fra kl. 07.00, fra utleveringsdag og til og med den dagen maskinen tilbakeleveres. Dersom ikke annet er avtalt, skal maskinen tilbakeleveres til det stedet den ble utlevert. Leien er basert på bruk i ett skift, maks 8 timer pr dag (maks 16 timer fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 07.00 ved helg leie) og skal beregnes i henhold til Arendal Utleie AS sin gjeldende prisliste, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Leie faktureres forskuddsvis. Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente. Arendal Utleie AS kan etterfakturere leietaker for mangel av vask, kr 500, og manglende drivstoff, kr 30 per liter.
  2. Transport: Transport fra Arendal Utleie AS sitt utleveringssted til brukerplassen og tilbake igjen, skal bekostes og evt. Besørges av leieren
  3. Bruk av maskiner: Maskiner skal brukes av leieren, og kan således ikke fremleies eller brukes utenfor Norge. Maskiner skal kun brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold maskiner er beregnet for og skal ikke utsettes for spesielle miljømessige belastninger! Arendal Utleie AS har til hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.
  4. Fremleie: Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret.
  5. Arendal Utleie AS sitt ansvar for maskiner: Arendal Utleie AS skal sørge for at maskiner ved utlevering er i driftsklar stand og utstyrt med nødvendige beskyttelsesordninger i hht krav. Eventuelle feil og mangler skal meldes til Arendal Utleie AS, skriftlig innen 2 virkedager fra utlevering. Dersom leieren ikke har meddelt Arendal Utleie AS om feil eller mangler etter utløpet av 2 virkedager, anses maskiner å være feilfritt ved utlevering.
  6. Vedlikehold og reparasjoner: Leieren skal i leieperioden sørge for forsvarlig vedlikehold av maskiner, og plikter å følge instruksjoner som er gitt vedrørende drivstoff, bruk og vedlikehold. Drivstoff, smøremiddel og annet nødvendig for å ivareta en forsvarlig daglig bruk av maskiner skal anskaffes og bekostes av leieren. Leieren er ansvarlig for alle feil og skader på maskiner som er oppstått under leieperioden, og som ikke kan tilskrives normal slitasje. Reparasjoner kan ikke utføres av leieren uten Arendal Utleie AS sin godkjennelse på forhånd! Ved tilbakelevering skal maskiner være forsvarlig rengjort og i samme stand som ved utlevering, men det skal tas hensyn til normal slitasje.
  7. Forsikring: Maskiner er Kaskoforsikret under leieperioden av Arendal Utleie AS. Egenandel 10.000,-  skal betales av leieren. Andre forsikringer som måtte være nødvendige, er leierens ansvar og bekostes i sin helhet av leieren. For eksempel graveskuffer, vibratorplater og verktøy dekkes ikke av tyveriforsikringen og ved tap av dette, er det leierens ansvar og erstatte dette. For innbrudds tyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter. Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, f. eks. A: At leieobjekt med egen fremdriftsmotor er låst med tenningsnøkkel og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes) B: At leieobjekt med tilhengerdrag er låst med draglås. C: At andre leieobjekter er innelåst i container eller lenket fast med hengelås og kjetting, slik at låsen (klasse 1) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres. Ved tyveri eller skade er leietaker ansvarlig for at utfylt skademelding returneres til Arendal Utleie AS.
  8. Oppsigelser, heving: Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.
  9. Ansvar for skade, tap mm.: Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person og tingskader samt følgeskader og indirekte tap som for eksempel formue og inntektstap som er på leieren eller tredjeperson i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leieperioden, inkl. evt. Driftsforstyrrelser. Arendal Utleie AS kan ikke gjøres ansvarlig for skader som nevnt med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet av Arendal Utleie AS sitt personell.
  10. Mislighold: Der leieren ikke betaler leien til avtalt tid, eller på annen måte misligholder denne avtalen, har Arendal Utleie AS rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og kreve maskiner tilbake. I tillegg kan Arendal Utleie AS kreve erstatning i henhold til norsk lov. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kap. 32, så fremt partene ikke enes om annet.